Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

  1. Kto jest Administratorem danych?

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Grzybowski prowadzący działalność pod nazwą Era Nieruchomości Krzysztof Grzybowski, ul. Sienkiewicza 46 lok 62 15-004 Białystok NIP 9660894899 REGON 367430510.
  2. Z Administratorem możesz skontaktować się:
  1. tradycyjnie na adres wskazany powyżej,
  2. email: biuro@eranieruchomosci.eu
  3. tel. 570 299 000

3. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby zapewnić klientom ochronę prywatności.

2.  Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o kliencie. Obejmują między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer konta bankowego i inne informacje określające potrzeby lub okoliczności klienta, które umożliwiają jego zidentyfikowanie.

Wszelkie odniesienia do danych osobowych w Polityce prywatności obejmują dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku ze świadczonymi usługami w obrocie nieruchomościami.

3. Źródła danych osobowych

Dane osobowe Administrator pozyskuje od podmiotu danych, w tym na mocy jego pełnomocnictwa, a w wyjątkowych przypadkach ze źródeł ogólnodostępnych np. publiczne rejestry Ksiąg Wieczystych, ogłoszenia wystawiane w publicznych portalach ogłoszeniowych typu otodom, morizon, nieruchomoscionline.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia / rozliczenia umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane poza EOG

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Era Nieruchomości Krzysztof Grzybowski, ul. Sienkiewicza 46 lok 62 15-004 Białystok NIP 9660894899 REGON 367430510. Z Administratorem możesz skontaktować się:

a) tradycyjnie na adres wskazany powyżej,

b) email: biuro@eranieruchomosci.eu

c) tel. 570 299 000

W sytuacji – gdy jesteś drugą Stroną transakcji, pełnomocnikiem, pracownikiem podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę dane zostały udostępnione przez drugą Stroną transakcji Klienta Administratora, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem umowy. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych danych osobowych

Nawiązanie kontaktu

Przy każdorazowym nawiązywaniu kontaktu Administrator prosi o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (takich jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres pocztowy). Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu przed zwarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO albo art. 6 ust 1 lit f) RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w sprawach związanych z ofertą Administratora)

Zakup, sprzedaż, wynajem

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej pośrednictwa [sprzedaż, wynajem, zakup] dane osobowe przetwarzane są:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy art. 6 ust 1 lit. b) RODO.,

  2. w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem transakcji [podatkowe, rachunkowe, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy] – art. 6 ust 1 lit c) RODO,

  3. w celu obrony albo dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony albo dochodzenia roszczeń,

Zarządzanie nieruchomością, wsparcie przy wynajmie

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej usług wsparcia przy kontrolowaniu wynajmu, rozliczeniach z najemcami dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy art. 6 ust 1 lit. b) RODO.,

b) w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem transakcji [podatkowe, rachunkowe, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy] – art. 6 ust 1 lit c) RODO,

c) w celu obrony albo dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony albo dochodzenia roszczeń,

 Marketing

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody – na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – w celu wysyłania informacji o ofercie Administratora. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie z ofercie Administratora)

 Zawieranie umów innych

W przypadku zawarcia umowy innej np. zakupu usług, materiałów, zawarcia umowy z podwykonawcami dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy art. 6 ust 1 lit. b) RODO.,

b) w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem transakcji [podatkowe, rachunkowe, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy] – art. 6 ust 1 lit c) RODO,

c) w celu obrony albo dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony albo dochodzenia roszczeń,

Przekazanie danych do notariusza

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej pośrednictwa [sprzedaż, wynajem, zakup] dane osobowe będą przekazywane do wybranego przez Strony transakcji notariusza w związku z koniecznością wykonania zawartej z Administratorem umowy – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO – w celu kompleksowej obsługi transakcji. 

Finansowanie

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej pośrednictwa [sprzedaż, wynajem, zakup] dane osobowe mogą być przekazane, za uprzednią zgodą – do współpracującego z Administratorem pośrednika finansowego – – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO – w celu kompleksowej obsługi transakcji.

 

5.  Okres/czas przetwarzania danych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w zakresie w jakim Administrator danych przetwarza dane osobowe Klienta w celach związanych z wykonaniem umowy – co do zasady nie dłużej niż 6 lat, w wyjątkowych przypadkach do 10 lat.

b) w zakresie w jakim Administrator danych przetwarza dane w celu udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza – co do zasady przez okres do 6 lat od chwili udzielenia odpowiedzi,

c) w zakresie w jakim Administrator danych przetwarza dane w celu marketingu albo kontaktu – do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu. Administrator dokonuje czynności związanych z przeglądem danych osobowych i usuwa dane na bieżąco nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

d) w zakresie w jakim Administrator danych przetwarza dane w celach wynikających z obowiązków prawnych – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.

2. Po okresie wskazanym w ust. 1. dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa, w tym podatkowego i o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6. Odbiorcy danych

1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi wsparcia IT Administratora (w tym system do zarządzania ofertami, dostawca hostingu poczty email, podmiot zarządzający stroną internetową), wybrani notariusze, pośrednicy finansowi, kancelarie prawne, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji płatności, zewnętrzne biuro rachunkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe, organy administracji publicznej np. policja, prokuratura, sądy.

2. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcą danych będą inni pośrednicy albo podmioty zaangażowane w transakcję będącą przedmiotem umowy pośrednictwa np. reprezentujące interesy drugiej strony transakcji.

3. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Prawa podmiotów danych

1. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii

b) żądania sprostowania,

c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją [adres emial: biuro@eranieruchomosci.eu].

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) Cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody wyrażone przez Użytkowników mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email biuro@eranieruchomosci.eu.

2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Bezpieczeństwo

1. Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

2. Administrator danych zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych

3. PAMIĘTAJ: Jeżeli jesteś Klientem Administratora i przesyłasz e-mailowo dokumenty albo dane zawarte w dokumentach – zastosuj bezpieczny przesył danych. Możesz to zrodzić pakując dokumenty za pomocą darmowego programu 7zip i opatrzyć spakowany plik hasłem W każdej sytuacji skontaktuj się z Administratorem przed wysłaniem dokumentów zawierających dane osobowe.

7. Pliki cookies

1. Strona/Serwis http://www.eranieruchomosci.eu/ korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies, poza plikami, których zastosowanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, wykorzystywane są za zgodą Użytkownika i Uczestnika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika i Uczestnika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celach statystycznych i funkcjonalnych.

4. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

b) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

5. Serwis wykorzystuje również dane w LocalStorage i SessionStorage, które pozostają na urządzeniu Użytkownika i Uczestnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

6. Ograniczenia lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak będzie miało negatywny wpływ na niektóre funkcje dostępne w Serwisie lub całkowicie uniemożliwi jego poprawne wyświetlenie i działanie. W celu zachowania pełnej możliwości korzystania z Usług, Administrator danych zaleca niedokonywanie modyfikacji w ustawieniach cookies.

7. Twoja przeglądarka może zezwolić ci na ograniczenie lub usunięcie plików cookie ustawionych przez tę stronę. Funkcja pomocy w twojej przeglądarce powinna ci powiedzieć, jak to zrobić. Możesz również odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl, które zawierają ogólne informacje na temat plików cookie i sposobu zarządzania plikami cookie na komputerze.

Aby zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google.  Pliki cookie są wykorzystywane w celu oceny użycia naszej strony i tworzenia raportów aktywności, abyśmy mogli zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Google może również przekazywać informacje zgromadzone poprzez pliki cookies innym podmiotom, o ile istnieje taki wymóg prawny lub podmioty przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie zestawia danych adresu IP klienta z żadnymi danymi, którymi dysponuje.

Jak odrzucić lub usunąć ten plik cookie – http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Google Adwords

Strona korzysta z Google Adwords do remarketingu lub w celu wyświetlania reklamy na witrynach podmiotów trzecich dla podobnych odbiorców.

Wycofanie zgody – https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB 

Facebook

Facebook, może wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie pamięci do zbierania lub odbierania określonych typów informacji, a Administrator może wykorzystywać te informacje do dostarczania reklam uwzględniających zainteresowanie korzystających ze strony.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o wejście na podany link: https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217

Webtrends

Strona korzysta z pakietu WebTrends Analytics, aby ocenić aktywność na stronie internetowej.

 

8. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20-05-2020 r.

2. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

Compare

Enter your keyword